Internare – Drepturi si Obligatii – Externare

Documente utile pentru internare

Va reamintim ca pentru internare este bine sa va prezentati aducand urmatoarele documente:
– buletinul de identitate/cartea de identitate
– carnetul de sanatate
– adeverinta de asigurat
– talon de pensie (pentru pensionari)
– eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete, carnet sanatate)
– pentru cetateni straini: pasaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sanatate, card european de asigurari de sanate, eventual permis de sedere.

 

Extras din Legea nr. 46/2003

Drepturile pacientului

· Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care spitalul dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale

Dreptul pacientului la informatia medicala

*Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
* Pacientul are dreptul de a fi informat: asupra identității și statutului profesional al furnizorului de servicii de sănătate și asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
* Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic
* Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferința.
* Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștința în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
* Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
* Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
* Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
* Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

*Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
· Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
· În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
· În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
· În cazul în care echipa de specialiști consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internati în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
· Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
· Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale in învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este facută și în interesul pacientului.·

* Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fără consimțământul sau, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

*Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
· Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțămăntul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
· În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
· Pacientul are acces la datele medicale personale.
· Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
· Intervențiile medicale asupra pacientului se efectuează în condițiile de dotare conform cărora spitalul este autorizat (numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat). Se exceptează de la prevederile anterioare, cazurile de urgență apărute în situații extreme.
· Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
· Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului (dreptul la a doua opinie a unui alt medic acreditat din afara spitalului, cu acordul medicului curant)
· Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul spitalului.
· Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
· Continuitatea îngrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre spital și unitățile medicale publice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
· Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în sistemul de sănătate public în program continuu.

Autorizarea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, conform Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Obligatiile Pacientilor

Pacienții au următoarele obligații:

-de a respecta condițiile de disciplină ale spitalului;

-de a folosi cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil;

-de a nu fuma in salon, rezerva sau pe holurile spitalului;

-de a nu utiliza brichete, lumanari sau chibrituri in incinta saloanelor, rezervelor si pe holurile spitalului;

-de a păstra repartizarea în salon și în același pat pe perioada internării, nefiind acceptată mutarea în alt salon din proprie initiativă;

-de a nu consuma și introduce băuturi alcoolice în spital;

-de a purta echipamentul de spital și de a nu părăsi incinta spitalului în această ținută;

-de a respecta regimul alimentar indicat de medic;

-de a respecta programul de vizită pentru a nu perturba desfășurarea activității medicale;

-de a păstra curățenia în rezervă și spatii comune;

-de a se adresa în mod civilizat personalului medico-sanitar.

Condiţii la externarea pacientului:

• i se eliberează de către medicul curant scrisoare medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, care va conţine, după caz, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului);
• recomandări privind regimul igieno dietetic de urmat;
• recomandări privind un stil de viaţă sănătos;
• i se eliberează la externare biletul de ieşire, întocmit de medicul curant cu aprobarea medicului şef de secţtie;
• reţete compensate/gratuite dacă persona este asigurată;
• concediu medical (la cerere);
• i se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul).
© 2015 Spitalul Judetean de Urgente "Mavromati" Botosani | Dezvoltat de Webemotion
go to top